Hírek http://www.agrya.hu/feed/all hu Új Syngenta kukorica hibridek helyi igényekre hangolva http://www.agrya.hu/blog/uj-syngenta-kukorica-hibridek-helyi-igenyekre-hangolva <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/uj-syngenta-kukorica-hibridek-helyi-igenyekre-hangolva" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/kukorica_kisebb_kep.jpg" alt="" title="" width="220" height="146" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Kih&iacute;v&aacute;sokkal teli &eacute;vj&aacute;ratokat hagytunk magunk m&ouml;g&ouml;tt a kukoricatermeszt&eacute;sben, ahogy mondani szokt&aacute;k nincs k&eacute;t egyforma &eacute;v, nem lehet j&oacute;l bej&aacute;ratott rutinnal v&eacute;gezni a mezőgazdas&aacute;gi munk&aacute;kat.</p> <p>&Iacute;gy van ez a hibridkukorica v&aacute;laszt&aacute;ssal is. Keresni kell a biztosabbat, a jobb megt&eacute;r&uuml;l&eacute;si lehetős&eacute;geket mutat&oacute; hibridet a munk&aacute;nk sor&aacute;n. Az elm&uacute;lt &eacute;vek bizony&iacute;tj&aacute;k, hogy a Syngenta j&oacute; &uacute;ton j&aacute;r a kukoricanemes&iacute;t&eacute;s ter&eacute;n, meg&uacute;jul&oacute; k&iacute;n&aacute;lataink folyamatosan mutatj&aacute;k a n&ouml;vekvő term&eacute;smennyis&eacute;g mellett az agron&oacute;miai tulajdons&aacute;gokban t&ouml;rt&eacute;nő pozit&iacute;v v&aacute;ltoz&aacute;sokat is.&nbsp;</p> <p>Az &eacute;vek, - &eacute;s a Syngent&aacute;n&aacute;l mondhatjuk - &eacute;vtizedek &oacute;ta j&oacute;l megszokott stabil hibridek mell&eacute; is el&eacute;rkezett az idő, hogy bevezess&uuml;nk &uacute;jabb, korszerűbb genetik&aacute;kat, melyek &aacute;r-&eacute;rt&eacute;k ar&aacute;nyban hasonl&oacute; szintet k&eacute;pviselnek &bdquo;a r&eacute;gi &ouml;regekkel&rdquo;, megb&iacute;zhat&oacute;s&aacute;gban, stabilit&aacute;sban, hozz&aacute;k a napjainkban elv&aacute;rhat&oacute; szintet, de a hasznot illetően magasabb term&eacute;sszintj&uuml;kkel m&eacute;gis alternat&iacute;v&aacute;t teremtenek a hibridv&aacute;laszt&aacute;sban. Minden &eacute;r&eacute;sidőben &eacute;rkezik &uacute;j hibrid&uuml;nk a 2016-os &eacute;vre. Fő szempontok voltak egyr&eacute;szt a fentebb t&aacute;rgyaltak alapj&aacute;n, a gyeng&eacute;bb-k&ouml;zepes termőhelyekre megfelelő &uacute;j genetik&aacute;t, &uacute;j alternat&iacute;v&aacute;kat teremts&uuml;nk pl. a m&eacute;lt&aacute;n n&eacute;pszerű Furio hibrid&uuml;nk mell&eacute; az SY Batang&aacute;val. A SY Batanga kor&aacute;bbi &eacute;r&eacute;sidej&eacute;vel, m&eacute;g kiv&aacute;l&oacute; gabona elővetem&eacute;ny lehet, de fő szempontk&eacute;nt a strapab&iacute;r&aacute;sa, j&oacute; alkalmazkod&oacute;k&eacute;pess&eacute;ge - az elm&uacute;lt h&aacute;rom &eacute;v k&iacute;s&eacute;rleteiben - a gyeng&eacute;bb ter&uuml;leteken is mutatta hely&eacute;t a portf&oacute;li&oacute;nkban. M&eacute;lt&aacute;n lehet ut&oacute;dja majdan a Furionak &eacute;s az Occitannak is.&nbsp; Mind a sz&eacute;lesk&ouml;rű magyarorsz&aacute;gi, mind a rom&aacute;niai k&iacute;s&eacute;rletekben a Furio mellett vizsg&aacute;lva korszerűbb agron&oacute;mi&aacute;t &eacute;s magasabb term&eacute;sszintet kaptunk.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/uj-syngenta-kukorica-hibridek-helyi-igenyekre-hangolva" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Thu, 28 Jan 2016 14:08:15 +0000 agrya 640 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Konferencia - Egy új kor küszöbén, átalakuló agrár világ - kihívások és válaszok - 2016. február 26. http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-konferencia-egy-uj-kor-kuszoben-atalakulo-agrar-vilag-kihivasok-es-valaszok-2016- <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-konferencia-egy-uj-kor-kuszoben-atalakulo-agrar-vilag-kihivasok-es-valaszok-2016-" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fgk_image2016_mod.jpg" alt="" title="" width="210" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Egy &uacute;j kor k&uuml;sz&ouml;b&eacute;n, &aacute;talakul&oacute; agr&aacute;r vil&aacute;g - kih&iacute;v&aacute;sok &eacute;s v&aacute;laszok c&iacute;mmel szervezi meg az AGRYA szok&aacute;sos &eacute;ves nagyrendezv&eacute;ny&eacute;t a Fiatal Gazda Konferenci&aacute;t. A rendezv&eacute;ny febru&aacute;r 26-&aacute;n p&eacute;nteken lesz Budapesten. A jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő 2016. febru&aacute;r 5.</p> <p>Az elm&uacute;lt n&eacute;h&aacute;ny &eacute;vben Magyarorsz&aacute;gon, de a vil&aacute;gban ugyan&iacute;gy komoly impulzusok &eacute;rt&eacute;k az agr&aacute;r&aacute;gazatot mind a termel&eacute;s, mind a kapcsol&oacute;d&oacute; szakpolitik&aacute;kon kereszt&uuml;l. A 2016. &eacute;vi Fiatal Gazda Konferenci&aacute;n ezen v&aacute;ltoz&aacute;sok egy r&eacute;sz&eacute;t &eacute;rintj&uuml;k.</p> <p>Hagyom&aacute;nyosan foglalkozunk az EU t&aacute;mogat&aacute;sok aktualit&aacute;saival, elsősorban a fiatal gazd&aacute;kat &eacute;rintő lehetős&eacute;geket vizsg&aacute;lva. Ezen t&uacute;l t&eacute;m&aacute;k lesznek a mezőgazdas&aacute;gi termel&eacute;s&uuml;nket alapjaiban &eacute;rintő vil&aacute;ggazdas&aacute;gi folyamatok &eacute;s az &uacute;n. TTIP meg&aacute;llapod&aacute;s. Egy &aacute;tlag termelő sz&aacute;m&aacute;ra t&aacute;volinak tűnnek ezek a t&eacute;m&aacute;k, pedig vihar k&ouml;zeleg, aminek a szele mindenkit meg&eacute;rinthet majd. &Eacute;rdemes k&eacute;sz&uuml;lődni, m&eacute;g időben.</p> <p>A m&aacute;sodik fő t&eacute;ma csoport, mintegy v&aacute;laszolva az előzőekre, elsősorban a mindennapi innov&aacute;ci&oacute;kra, az alternat&iacute;v, de a nagyobb csal&aacute;di gazdas&aacute;g m&eacute;ret&eacute;ben is műk&ouml;dő hat&eacute;kony, j&ouml;vedelmező gazd&aacute;lkod&aacute;si megold&aacute;sokra f&oacute;kusz&aacute;l.</p> <p>A 2014. &eacute;vi j&oacute;l siker&uuml;lt agr&aacute;rpolitikusi besz&eacute;lget&eacute;st folytatni szeretn&eacute;nk. Eltelt k&eacute;t &eacute;v az&oacute;ta &eacute;s<br /> j&oacute;, ha a fiatal gazd&aacute;lkod&oacute;i r&eacute;teg k&ouml;zvetlen&uuml;l adhat visszajelz&eacute;st a sors&aacute;t, boldogul&aacute;s&aacute;t befoly&aacute;sol&oacute; szakpolitikusi gondolatokra, kezdem&eacute;nyez&eacute;sekre.</p> <p>A r&eacute;szletes program &eacute;s jelentkez&eacute;si lap let&ouml;lthető innen :</p> <p>program <a href="https://drive.google.com/file/d/0B3H20_hbzi_GRnY1bm5oUTY2d0k/view?usp=sharing" title="https://drive.google.com/file/d/0B3H20_hbzi_GRnY1bm5oUTY2d0k/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/0B3H20_hbzi_GRnY1bm5oUTY2d0k/view?usp=sh...</a></p> <p>jelentkez&eacute;si lap <a href="https://drive.google.com/file/d/0B3H20_hbzi_GRVZmTzRueUdmQkk/view?usp=sharing" title="https://drive.google.com/file/d/0B3H20_hbzi_GRVZmTzRueUdmQkk/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/0B3H20_hbzi_GRVZmTzRueUdmQkk/view?usp=sh...</a></p> <p>Ezen t&uacute;l a csatolm&aacute;nyban is el&eacute;rhető. A r&eacute;szv&eacute;teli d&iacute;j, amely tartalmazza a konferencia minden helyben felmer&uuml;lő k&ouml;ts&eacute;g&eacute;t, &iacute;gy az &eacute;tez&eacute;st is, 10.000 Ft szem&eacute;lyenk&eacute;nt. A r&eacute;szv&eacute;tel kiz&aacute;r&oacute;lag 40 &eacute;v alatti gyakorl&oacute; gazd&aacute;lkod&oacute;knak nyitott, kiv&eacute;ve az AGRYA megh&iacute;vott vend&eacute;geit.</p> <p>Jelentkez&eacute;si hat&aacute;ridő: 2016. febru&aacute;r 5.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_2016_program_0112.pdf" type="application/pdf; length=161524">fgk_2016_program_0112.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fgk_2016_jelentkezesi_lap.doc" type="application/msword; length=26624">fgk_2016_jelentkezesi_lap.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-konferencia-egy-uj-kor-kuszoben-atalakulo-agrar-vilag-kihivasok-es-valaszok-2016-" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Tue, 12 Jan 2016 07:00:48 +0000 agrya 639 at http://www.agrya.hu Versenyképes ültetvények szakmai konferencia - november 27. http://www.agrya.hu/blog/versenykepes-ultetvenyek-szakmai-konferencia-november-27 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/versenykepes-ultetvenyek-szakmai-konferencia-november-27" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/img_8416.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A FruitVeB MAGYAR Z&Ouml;LDS&Eacute;G-GY&Uuml;M&Ouml;LCS SZAKMAK&Ouml;ZI SZERVEZET &Eacute;S TERM&Eacute;KTAN&Aacute;CS, a T&Eacute;SZ-&Eacute;SZ Nonprofit Kft, &eacute;s az &Eacute;KASZ SZAKMAK&Ouml;ZI SZERVEZET &Eacute;S TERM&Eacute;KTAN&Aacute;CS 2015. november 27-28-&aacute;n &quot; Versenyk&eacute;pes &uuml;ltetv&eacute;nyek&quot; c&iacute;mmel szakmai konferenci&aacute;t &eacute;s gy&uuml;m&ouml;lcstermeszt&eacute;si &eacute;vz&aacute;r&oacute; rendezv&eacute;nyt szervez Debrecenben.</p> <p>A rendezv&eacute;ny kiemelt t&eacute;m&aacute;i k&ouml;z&ouml;tt szerepel a 2016. janu&aacute;rt&oacute;l indul&oacute; &uuml;ltetv&eacute;ny fejleszt&eacute;si p&aacute;ly&aacute;zatismertet&eacute;se, valamint a p&aacute;ly&aacute;zathoz is kapcsol&oacute;d&oacute; innovat&iacute;v kert&eacute;szeti technol&oacute;gi&aacute;k bemutat&aacute;sa.A rendezv&eacute;nyről r&ouml;viden:</p> <p>A konferencia elsődleges c&eacute;lja a v&aacute;rhat&oacute;an 2015. december&eacute;ben a Vid&eacute;kfejleszt&eacute;si Program keretein bel&uuml;l megjelenő p&aacute;ly&aacute;zati lehetős&eacute;gek ismertet&eacute;se. M&aacute;sik fő c&eacute;l az intenz&iacute;v művel&eacute;sű gy&uuml;m&ouml;lcskult&uacute;r&aacute;k (elsősorban alma, k&ouml;rte, meggy, cseresznye, bogy&oacute;sgy&uuml;m&ouml;lcs) l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;val &eacute;s termeszt&eacute;s&eacute;vel kapcsolatos tapasztalatok megoszt&aacute;sa, &uacute;j kutat&aacute;si eredm&eacute;nyek bemutat&aacute;sa, melyhez neves hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi szakembereket h&iacute;vtunk seg&iacute;ts&eacute;g&uuml;l. Ezen k&iacute;v&uuml;l k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző technol&oacute;giai megold&aacute;sok (KITE j&eacute;gh&aacute;l&oacute; rendszerek, Haifa szab&aacute;lyozott tartamhat&aacute;s&uacute; műtr&aacute;gy&aacute;k, AgroSense rendszer, NETAFIM &ouml;nt&ouml;ző-t&aacute;poldatoz&oacute; rendszerek,) is ismertet&eacute;sre ker&uuml;lnek. A konferenciaterem előcsarnok&aacute;ban a t&eacute;m&aacute;khoz kapcsol&oacute;dva h&aacute;tt&eacute;ripari c&eacute;gek, hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi faiskol&aacute;k ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa lesz megtekinthető.</p> <p>A rendezv&eacute;ny megh&iacute;v&oacute;j&aacute;t&nbsp; mell&eacute;kelve csatoltuk!</p> <p>A rendezv&eacute;nyen val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel előzetes regisztr&aacute;ci&oacute;hoz k&ouml;t&ouml;tt. Jelentkez&eacute;s online regisztr&aacute;ci&oacute;val a <a href="http://www.teszesz.hu" title="www.teszesz.hu">www.teszesz.hu</a> oldalon.</p> <p>A jelentkez&eacute;s hat&aacute;rideje: 2015. november 20.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/meghivo_versenykepes_ultetvenyek_fruitveb.pdf" type="application/pdf; length=550217">meghivo_versenykepes_ultetvenyek_fruitveb.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/versenykepes-ultetvenyek-szakmai-konferencia-november-27" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Mon, 16 Nov 2015 07:30:18 +0000 agrya 638 at http://www.agrya.hu November 26. - Fiatal Növénytermesztők Konferenciája - Tápanyag-gazdálkodás és agrotechnika http://www.agrya.hu/hirek/november-26-fiatal-novenytermesztok-konferenciaja-tapanyag-gazdalkodas-es-agrotechnika <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/november-26-fiatal-novenytermesztok-konferenciaja-tapanyag-gazdalkodas-es-agrotechnika" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fgk_image_konf_2015-1.jpg" alt="" title="" width="210" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>November 26-&aacute;n Budapesten szakmai konferenci&aacute;t szervez az AGRYA a n&ouml;v&eacute;nytermeszt&eacute;shez, azon bel&uuml;l is a t&aacute;panyag-gazd&aacute;lkod&aacute;shoz &eacute;s agrotechnik&aacute;hoz kapcsol&oacute;d&oacute;an. A rendezv&eacute;ny kimondottan a napi termel&eacute;sben k&ouml;zvetlen&uuml;l hasznos&iacute;that&oacute;&nbsp; termeszt&eacute;si, technol&oacute;gia inform&aacute;ci&oacute;kra koncentr&aacute;l. Egy agr&aacute;rpolitikai előad&aacute;s lesz, Gyuricza Csaba MVH eln&ouml;k nyit&oacute; előad&aacute;sa.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/novenytermeszto_konf_program_1126.pdf" type="application/pdf; length=98912">novenytermeszto_konf_program_1126.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/novterm_konf_regisztracios_lap_2015_web.doc" type="application/msword; length=29696">novterm_konf_regisztracios_lap_2015_web.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/november-26-fiatal-novenytermesztok-konferenciaja-tapanyag-gazdalkodas-es-agrotechnika" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Mon, 02 Nov 2015 11:41:32 +0000 agrya 637 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Információs Börze sorozat november 10-17. http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-informacios-borze-sorozat-november-10-17 <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-informacios-borze-sorozat-november-10-17" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/borze_fb_image.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Fiatal Gazda Inform&aacute;ci&oacute;s B&ouml;rz&eacute;k Kecskem&eacute;ten (november 10.), Győrben (november 12.) &eacute;s Balmaz&uacute;jv&aacute;rosban (november 17.). Az agr&aacute;rpolitikai t&eacute;m&aacute;k &eacute;rintik t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt az &uacute;j k&ouml;zvetlen t&aacute;mogat&aacute;si rendszert, a vid&eacute;kfejleszt&eacute;si p&aacute;ly&aacute;zatokat, az AKG-t, az &aacute;llami f&ouml;ldek &eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;s&eacute;t &eacute;s a finansz&iacute;roz&aacute;st. A szakmai t&eacute;m&aacute;k az agrotechnik&aacute;hoz, n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;delemhez, t&aacute;panyag gazd&aacute;lkod&aacute;shoz kapcsol&oacute;dnak. Az egyes esem&eacute;nyek r&eacute;szletes programja el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <p>A rendezv&eacute;nyek, nyitottak, ingyenesek, elsősorban a 40 &eacute;v alatti fiatal gazd&aacute;kat v&aacute;rjuk. A rendezv&eacute;ny tervez&eacute;se miatt k&eacute;rj&uuml;k, hogy az &eacute;rdeklődők előzetes regsiztr&aacute;ci&oacute;val seg&iacute;ts&eacute;k a szervez&eacute;st a csatolt regisztr&aacute;ci&oacute;s lap megk&uuml;ld&eacute;s&eacute;vel. Az esem&eacute;nyen r&eacute;szt lehet venni előzetes regisztr&aacute;ci&oacute; n&eacute;lk&uuml;l is!</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fg_borze_kecskemet2015.pdf" type="application/pdf; length=212592">fg_borze_kecskemet2015.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fg_borze_balmaz2015.pdf" type="application/pdf; length=210574">fg_borze_balmaz2015.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/fg_borze_gyor2015p.pdf" type="application/pdf; length=210313">fg_borze_gyor2015p.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/borze_regisztracios_lap_2015_osszevont_web.doc" type="application/msword; length=29696">borze_regisztracios_lap_2015_osszevont_web.doc</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-informacios-borze-sorozat-november-10-17" target="_blank">tovább</a></p> Hazai agrárpolitika Fri, 30 Oct 2015 05:07:02 +0000 agrya 636 at http://www.agrya.hu AGRYA küldöttválasztás - 2015 http://www.agrya.hu/hirek/agrya-kuldottvalasztas-2015 <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge &ndash; AGRYA Mand&aacute;tumvizsg&aacute;l&oacute; &eacute;s V&aacute;laszt&aacute;si Bizotts&aacute;ga 2015. okt&oacute;ber 5-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n, az Alapszab&aacute;ly III. fejezet&eacute;nek 4. pontj&aacute;ban meghat&aacute;rozott feladat&aacute;nak megfelelően a k&ouml;vetkező hat&aacute;rozatot hozta:</p> <p> Az egyes r&eacute;gi&oacute;k a k&ouml;vetkező sz&aacute;m&uacute; k&uuml;ld&ouml;ttel rendelkeznek, a 2015-2016-os k&uuml;ld&ouml;ttv&aacute;laszt&aacute;skor:</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/agrya-kuldottvalasztas-2015" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Mon, 19 Oct 2015 11:42:28 +0000 agrya 635 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazdák lendületben – AGRYA programok 2015. ősz-tél http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-lenduletben-agrya-programok-2015-osz-tel <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazdak-lenduletben-agrya-programok-2015-osz-tel" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/fiatal_gazdak_6.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A betakar&iacute;t&aacute;si munk&aacute;k ut&aacute;n indulnak az AGRYA hagyom&aacute;nyos esem&eacute;nyei, indul az őszi-t&eacute;li rendezv&eacute;ny szezon. Megrendez&eacute;sre ker&uuml;lnek szok&aacute;sosnak mondhat&oacute; Fiatal Gazda Inform&aacute;ci&oacute;s B&ouml;rz&eacute;k &eacute;s az &eacute;ves nagy rendezv&eacute;ny, a Fiatal Gazda Konferencia.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazdak-lenduletben-agrya-programok-2015-osz-tel" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Wed, 14 Oct 2015 06:37:13 +0000 agrya 634 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Oktató és Tájékoztató Központ nyílik Tiszadobon http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilik-tiszadobon <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilik-tiszadobon" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/kulcs_az_agyhoz.jpg" alt="" title="" width="220" height="146" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Tiszadobon, 2015. november 5-&eacute;n ny&iacute;lik meg a Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s T&aacute;j&eacute;koztat&oacute; K&ouml;zpontok h&aacute;l&oacute;zat&aacute;nak k&ouml;vetkező l&eacute;tes&iacute;ts&iacute;tm&eacute;nye. Az esem&eacute;ny programja el&eacute;rhető a csatolm&aacute;nyban.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-downloads-file"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf ikon" src="http://www.agrya.hu/sites/all/modules/contrib/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="http://www.agrya.hu/sites/default/files/downloads/tiszdob_2015_11_05.pdf" type="application/pdf; length=98986">tiszdob_2015_11_05.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilik-tiszadobon" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Tue, 13 Oct 2015 10:54:54 +0000 agrya 633 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Oktató és Tájékoztató Központ nyílt Kónyban http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilt-konyban <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilt-konyban" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/img_6665.jpg" alt="" title="" width="220" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>A Fiatal Gazd&aacute;k Magyarorsz&aacute;gi Sz&ouml;vets&eacute;ge - AGRYA, region&aacute;lis szervezeti partnereivel egy&uuml;ttműk&ouml;dve Fiatal Gazda Oktat&oacute; &eacute;s T&aacute;j&eacute;koztat&oacute; K&ouml;zpontokat hozott l&eacute;tre. Az orsz&aacute;g hat pontj&aacute;n (K&oacute;ny, Soponya, &Uacute;rhida, Kecskem&eacute;t, Szegv&aacute;r, Tiszadob) kialak&iacute;tott előad&oacute; termek &eacute;s irod&aacute;k egyr&eacute;szről a fiatal gazd&aacute;khoz kapcsol&oacute;d&oacute; t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; tev&eacute;kenys&eacute;ghez teremtik meg a sz&uuml;ks&eacute;ges infrastrukt&uacute;r&aacute;t. M&aacute;sr&eacute;szről az AGRYA sikeres kommunik&aacute;ci&oacute;s programjait (Vid&eacute;k Kaland &eacute;s Vesd bele magad!) eg&eacute;sz&iacute;tik ki &uacute;jabb elemmel, ny&aacute;ri t&aacute;boroztat&aacute;si lehetős&eacute;get biztos&iacute;tva a mezőgazdas&aacute;g ir&aacute;nt &eacute;rdeklődő gyermekeknek &eacute;s fiatal felnőtteknek.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/fiatal-gazda-oktato-es-tajekoztato-kozpont-nyilt-konyban" target="_blank">tovább</a></p> Szervezeti élet Tue, 13 Oct 2015 10:50:28 +0000 agrya 632 at http://www.agrya.hu BactoFil Cell a szárbontás nagymestere http://www.agrya.hu/blog/bactofil-cell-szarbontas-nagymestere <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/bactofil-cell-szarbontas-nagymestere" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/bactofilos_kanna.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Minden &eacute;vben fontos k&eacute;rd&eacute;s, hogyan lehet hat&eacute;konyan lebontani a nagy mennyis&eacute;gű sz&aacute;r- &eacute;s gy&ouml;k&eacute;rmaradv&aacute;nyokat. Ha ezekelbont&aacute;sa nem t&ouml;rt&eacute;nik meg, akkor igen komoly probl&eacute;m&aacute;k jelentkeznek a talajművel&eacute;s &eacute;s a k&ouml;vetkező kult&uacute;rn&ouml;v&eacute;ny eset&eacute;ben.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/bactofil-cell-szarbontas-nagymestere" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Tue, 13 Oct 2015 10:34:30 +0000 agrya 631 at http://www.agrya.hu Őszi búza világrekord a Syngentával http://www.agrya.hu/blog/oszi-buza-vilagrekord-syngentaval <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/blog/oszi-buza-vilagrekord-syngentaval" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/blog/buzamezo.jpg" alt="" title="" width="220" height="138" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Hatalmas, csaknem egy tonn&aacute;s n&ouml;veked&eacute;ssel megd&ouml;nt&ouml;tte az őszi b&uacute;za hozam&aacute;nak vil&aacute;grekordj&aacute;t Tim Lamyman. A brit gazd&aacute;lkod&oacute; a Syngenta &uacute;j fejleszt&eacute;sű fajt&aacute;j&aacute;val, a Reflectionnel &eacute;rte el a hekt&aacute;ronk&eacute;nti 16,5 tonn&aacute;s rekordhozamot.</p> <p>A hatsz&aacute;z hekt&aacute;ros Worlaby Farm tulajdonosa, Tim Lamyman a rekordok embere: nemcsak az &aacute;ltala fel&aacute;ll&iacute;tott brit term&eacute;srekordot d&ouml;nt&ouml;tte meg k&eacute;t tonn&aacute;val, hanem az őszi b&uacute;za termeszt&eacute;s &uacute;j vil&aacute;grekordja is a nev&eacute;hez fűződik. A brit gazd&aacute;lkod&oacute; 16,5 tonn&aacute;s hekt&aacute;ronk&eacute;nti eredm&eacute;ny&eacute;vel tasz&iacute;totta le a tr&oacute;nr&oacute;l a vil&aacute;gelsőnek j&aacute;r&oacute; c&iacute;met eddig birtokl&oacute; &Uacute;j-Z&eacute;landot. A kor&aacute;bbi rekord 15,7 tonna volt hekt&aacute;ronk&eacute;nt. Lamyman a tavaly bemutatott, Reflection nevű b&uacute;zafajt&aacute;val &eacute;rt el vil&aacute;gsikert, &eacute;s ezzel m&aacute;r az első &eacute;vben igazolta a gy&aacute;rt&oacute; Syngenta magas hozammal kapcsolatos v&aacute;rakoz&aacute;sait.</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/blog/oszi-buza-vilagrekord-syngentaval" target="_blank">tovább</a></p> Hírlevél Tue, 13 Oct 2015 10:14:18 +0000 agrya 630 at http://www.agrya.hu Honnan tájékozódik a gazda? Ismét országos felmérés. Töltsd ki! http://www.agrya.hu/hirek/honnan-tajekozodik-gazda-ismet-orszagos-felmeres-toltsd-ki <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/honnan-tajekozodik-gazda-ismet-orszagos-felmeres-toltsd-ki" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/online_kerdoiv.jpg" alt="" title="" width="196" height="147" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Az AgroStrat&eacute;ga k&eacute;rdő&iacute;ve a mezőgazdas&aacute;gi termel&eacute;st hivat&aacute;sszerűen, azaz j&ouml;vedelemszerz&eacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l folytat&oacute; gazd&aacute;lkod&oacute;k, c&eacute;gvezetők szakmai inform&aacute;ci&oacute;szerz&eacute;si szok&aacute;saival kapcsolatos k&eacute;rd&eacute;seket tartalmaz. C&eacute;lja, hogy &aacute;tfog&oacute; k&eacute;pet kapjunk az &Ouml;n tapasztalatair&oacute;l az agr&aacute;rszakmai inform&aacute;ci&oacute;k el&eacute;rhetős&eacute;g&eacute;vel, tartalm&aacute;val &eacute;s hiteless&eacute;g&eacute;vel kapcsolatban. V&aacute;laszaival &Ouml;n is hozz&aacute;j&aacute;rulhat ahhoz, hogy a j&ouml;vőben k&ouml;nnyebb&eacute; &eacute;s gyorsabb&aacute; v&aacute;ljon a szakmai inform&aacute;ci&oacute;k el&eacute;r&eacute;se.</p> <p> K&eacute;rj&uuml;k, hogy a k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;hez kattintson ide: <a href="http://www.surveymonkey.com/r/kutatas" title="www.surveymonkey.com/r/kutatas">www.surveymonkey.com/r/kutatas</a></p> <p></p> <p>Az AgroStrat&eacute;ga orsz&aacute;gos felm&eacute;r&eacute;s&eacute;ben r&eacute;sztvevő első 1 000 k&eacute;rdő&iacute;vkit&ouml;ltő, aki megadja nev&eacute;t &eacute;s el&eacute;rhetős&eacute;geit, a szakmai d&ouml;nt&eacute;sek megalapoz&aacute;s&aacute;t seg&iacute;tő, &eacute;rt&eacute;kes aj&aacute;nd&eacute;kot kap.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Uacute;JDONS&Aacute;G! Amennyiben a k&eacute;rdő&iacute;v v&eacute;g&eacute;n megadja nev&eacute;t &eacute;s el&eacute;rhetős&eacute;g&eacute;t, a piackutat&aacute;s lez&aacute;r&aacute;s&aacute;t &eacute;s ki&eacute;rt&eacute;kel&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően (v&aacute;rhat&oacute;an novemberben) eljuttatunk &Ouml;nnek egy &ouml;sszefoglal&oacute;t az eredm&eacute;nyekről.</p> <p> A k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;rideje: 2015. okt&oacute;bert 18.</p> <p>R&eacute;szv&eacute;tel&eacute;t előre is k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k!</p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/honnan-tajekozodik-gazda-ismet-orszagos-felmeres-toltsd-ki" target="_blank">tovább</a></p> Egyéb, érdekes Mon, 28 Sep 2015 09:20:27 +0000 agrya 629 at http://www.agrya.hu Mit használunk a felfüggesztett neonikotinoid hatóanyagú növényvédő szerek helyett? http://www.agrya.hu/hirek/mit-hasznalunk-felfuggesztett-neonikotinoid-hatoanyagu-novenyvedo-szerek-helyett <div class="field field-type-filefield field-field-fokep"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/hirek/mit-hasznalunk-felfuggesztett-neonikotinoid-hatoanyagu-novenyvedo-szerek-helyett" class="imagecache imagecache-thumb_medium imagecache-linked imagecache-thumb_medium_linked"><img src="http://www.agrya.hu/sites/default/files/imagecache/thumb_medium/images/news/honeybee_020505_029b_0.jpg" alt="" title="" width="220" height="146" class="imagecache imagecache-thumb_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>2013-t&oacute;l haz&aacute;nkban is tilos a neonikotinoid hat&oacute;anyagokkal cs&aacute;v&aacute;zott vetőmagok forgalmaz&aacute;sa &eacute;s felhaszn&aacute;l&aacute;sa. A N&Eacute;BIH adatgyűjt&eacute;ssel szeretn&eacute; felt&aacute;rni a korl&aacute;toz&aacute;s mezőgazdas&aacute;gi &eacute;s k&ouml;rnyezetre gyakorolt k&ouml;vetkezm&eacute;nyeit kukorica, napraforg&oacute; &eacute;s repce kult&uacute;r&aacute;kban.</p> <p>Klikk ide a k&eacute;rdő&iacute;v kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;hez:</p> <p><a href="http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/mit-hasznalunk-a-betiltott-neonikotinoid-hatoanyagu-novenyvedo-szerek-helyett-" title="http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/mit-hasznalunk-a-betiltott-neonikotinoid-hatoanyagu-novenyvedo-szerek-helyett-">http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/mit-hasznalunk-a-betiltott-neonik...</a></p> <p><a href="http://www.agrya.hu/hirek/mit-hasznalunk-felfuggesztett-neonikotinoid-hatoanyagu-novenyvedo-szerek-helyett" target="_blank">tovább</a></p> Közös Agrárpolitika - KAP Mon, 14 Sep 2015 10:08:21 +0000 agrya 627 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Konferencia - 2016 http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-gazda-konferencia-2016 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Pén, 02/26/2016 - 09:30</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Budapest, Park Inn Hotel</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:56:50 +0000 agrya 626 at http://www.agrya.hu Fiatal Növénytermesztők Konferenciája - Tápanyag-gazdálkodás és agrotechnika http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-novenytermesztok-konferenciaja-tapanyag-gazdalkodas-es-agrotechnika <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 11/26/2015 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Budapest, Park Inn Hotel</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:53:09 +0000 agrya 625 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Információs Börze http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-gazda-informacios-borze-1 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ked, 11/17/2015 - 10:00</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Balmazújváros</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:50:56 +0000 agrya 624 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Információs Börze http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-gazda-informacios-borze-0 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 11/12/2015 (Egész nap)</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Győr</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:50:06 +0000 agrya 623 at http://www.agrya.hu Fiatal Gazda Információs Börze http://www.agrya.hu/esemenyek/fiatal-gazda-informacios-borze <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Ked, 11/10/2015 - 10:00</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Kecskemét</div> </div></div> </div> </div> </div> Szervezeti élet Mon, 14 Sep 2015 09:45:34 +0000 agrya 622 at http://www.agrya.hu AGRYA-KSH kertészeti kutatás eredményeinek bemutatása http://www.agrya.hu/esemenyek/agrya-ksh-kerteszeti-kutatas-eredmenyeinek-bemutatasa-0 <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 10/29/2015 - 10:00</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Budapest, Park Inn Hotel</div> </div></div> </div> </div> </div> Hazai agrárpolitika Mon, 14 Sep 2015 09:43:59 +0000 agrya 621 at http://www.agrya.hu AGRYA-KSH kertészeti kutatás eredményeinek bemutatása http://www.agrya.hu/esemenyek/agrya-ksh-kerteszeti-kutatas-eredmenyeinek-bemutatasa <div class="field field-type-datetime field-field-date-start"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Esemény dátuma:&nbsp;</div> <span class="date-display-single">Csüt, 10/29/2015 - 10:00</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-location field-field-event-location"> <div class="field-label">Helyszín:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="location vcard"><div class="adr"> <div class="location-name">Budapest, Park Inn Hotel</div> </div></div> </div> </div> </div> Hazai agrárpolitika Mon, 14 Sep 2015 09:43:56 +0000 agrya 620 at http://www.agrya.hu